Pamela Munyana

Pamela Munyana

34 KN 41 ST
(Impact Hub)
Kiyovu, KV Rwanda
TEL: +250-782971416
Email: pamela@idea4africa.org